Entegre Yönetim Sistemi


 • Ağırlıklı olarak metal sanayi sektörlerine olmak üzere, çeşitli sektörlere özel makine ve parça üretim konusunda, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmak,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
 • Tabi olduğumuz tüm yasal ve standart şartları ile birlikte uygunluk yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmek,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı çevre etkilerini en aza indirerek kirliliği önlemek ve çevreyi korumak,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • İş güvenliği şartlarını sağlayarak iş kazalarının önüne geçmek,
 • Tedarikçilerimiz ile karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi artırmak.
 • En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın motivasyonunu sağlamak ve sürekli eğitim yoluyla yeterliliklerinin gelişimine katkıda bulunmak,
 • Hedeflerimize ulaşmada ekip çalışmasını esas tutmak,

 


 

 

 

 

 

 

 

Kalite Politikamız


 • Müşterilerimiz için,

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile proaktif kimliğimizle katma değeri yüksek ürün ve hizmet sunmaktayız.

 • Tedarikçilerimiz için,

Tedarikçilerimiz ile açık ve şeffaf ilişkiler kurarak kalite yönetim sistemi gerekliliklerinin sağlamaktayız.

 • Çevre ve Toplum için,

Etik değerlere sahip, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden şirket olarak ülkemize katkıda bulunmaktayız..

 

Çevre Politikamız


 • Çevre ve Kontrolleri

Çevre ile ilgili olarak bütün alanlar ve faaliyetler için geçerli olan ana ilkemiz “Temiz Çevre” anlayışıdır. Uyulması zorunlu genel çevre kuralları ile faaliyet ve iş alanlarına göre uygulama sırasında alınması gereken özel tedbirler talimat ve prosedürler ile tüm çalışanlarımıza tebliğ edilmektedir. Firmamızda Çevre kurallarına uyulması bir zorunluluktur.Firmamızda herhangi bir çevre kazasına meydan verilmemesi için gerekli tedbirler alınmakta, bütün çalışanlar bu tedbirlere uymakla görevlilerdir. Kurallara uygun olmayan hususlar kayıt altına alınmakta, değerlendirilmekte ve düzeltici faaliyetler geliştirilmektedir.

 • Sızıntı Döküntü ve Acil Durumlar

Olası sızıntı döküntüleri önlemek amacı ile tehlikeli atık alanında atıklar , depo ve üretim alanlarındaki kimyasallar uygun şekilde depolanmaktadır. Kimyasal kullanılan alanlarda absorbanlar ve acil durum planları bulunmaktadır. Atıkların atık alanına götürülmesi sırasında tüm önlemler alınmaktadır. Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması ve geçici ara depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan kişilerin sağlığı ve emniyetini sağlamak için kişisel koruyucu donanımlar teslimn edilmiştir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


 • Şirketimizin Sorumlulukları
 1. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 2. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,
 4. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak veya alınmasını sağlamak,
 5. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak,
 6. Acil durum planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirmek, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamak
 7. İş kazalarını, Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmak veya bulunmasını sağlamak,
 8. Bütün iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaların kayıtlarını ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve sürelerde tutmak veya tutulmasını sağlamak,
 9. Çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları, ilkyardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konularında bilgilendirmek ve eğitim almalarını sağlamak,
 10. Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının değişimi gibi konularda iş güvenliği uzmanının planlama aşamasında risk değerlendirme yapabilmesi için olanak ve yeterli süre sağlamak.

Çalışanlara yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerini iletme ve teklif getirme hakkını tanımak, bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarını sağlamak

 

 

 

Vizyon & Misyon


Vizyon

İnovatif ve proaktif çalışmaların sonucu olan özel makineler ve çözüm anlayışı ile faaliyet alanlarımızda tercih edilen çözüm ortağı konumunda bulunmak.

 

Misyon

Sektördeki teknolojik değişimleri en hızlı şekilde takip ederek, uygulamaya aktaran yetkin ve uzman kadro ile müşterilerine uluslararası kalite standartlarında etkili çözümler sunmak.


 

 

 

 

 

 

 

Hakkımızda


Ticari hayatına 1985 yılında başlayan firmamız, yıllar geçtikçe kalite, güvenilirlik ve üstün hizmet anlayışı temellerinde büyümektedir. Bu gelişim içerisinde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 10002:2018 belgelerini almıştır. 2009 yılında müşterilerine ve tedarikçilerine yakın konumundan dolayı Gebze’ye taşınmıştır.

2020 yılında ise kabuk değiştirerek yaptığı atılım ile Kocausta Mühendislik İmalat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adı ile uluslararası standartlara uygun olarak müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır. Ticari hayatına küçük çaplı atölye olarak başlayan firmamız, bugün ise yaklaşık 3000 m2 kapalı alanda 5 ayrı birimde, 15 beyaz yakalı, 50 mavi yakalı çalışanı ile hizmet vermektedir. 

 

kurumsal.jpg